W swoim rozwiązaniu opieramy się na ZIELONYM WODORZE wytwarzanym w procesie elektorolizy, którą można podsumować równaniem: 2NH3 (aq) ->  N2 (g) + H2 (g)

Projekt zakłada zastosowanie bezemisyjnej technologii, redukującej zapotrzebowanie energetyczne procesu, zwiększenie mocy układu, uzyskanie wodoru o stopniu czystości ~ 99,9 %, wdrożenie instalacji z ogniwem paliwowym.