Smart IoT Metering


Przejdź do strony: O projekcie
Przejdź do strony: Prace badawcze

Dofinansowanie

Inwebit Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt. „Prace B+R w celu opracowania platformy technologicznej Smart IoT Metering oraz modułu komunikacyjnego i sensora pomiarowego dla rozwiązań Internetu rzeczy (IoT), wspierających akwizycję i analizę danych z urządzeń pomiarowych.” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa I: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, Działanie 1.2. Wzmocnienie potencjału innowacyjnego przedsiębiorstw Wielkopolski.

Projekt realizowany jest od 1 lutego 2020r. do 30 kwietnia 2021 r. na terenie województwa wielkopolskiego.

Numer projektu: RPWP.01.02.00-30-0046/19
Wartość projektu: 1 072 500,00 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 740 160,00 zł

Celem projektu jest opracowanie modułu komunikacyjnego oraz sensora pomiarowego w oparciu o nowoczesną technologię komunikacji - Narrow Band IoT.

Przejdź do strony: Logos